خرید خانه در ترکیه

دریافت شهروندی ترکیه با خرید ملک

دریافت شهروندی ترکیه با خرید ملک به ارزش  400.000 دلار   طبق خبر اعلام شده ارزش حداقل سرمایه گذاری و یا خرید غیرمنقول جهت دریافت شهروندی از دولت ترکیه به چهارصدهزار دلار افزایش پیدا خواهد کرد.   در بند «ب» پاراگراف ماده ی ۲۰ شرایط دریافت شهروندی، استثنائاتی نیز به همین موجب تغییر پیدا کرده […]